Smluvní podmínky společnosti Bright Way Solution, a.s.

Dovolte nám nejprve poděkovat za to, že používáte produkty společnosti BWS. Ochranu Vašeho soukromí vnímáme v dnešní době charakterizované především obrovským technickým pokrokem jako ostrov jistoty. Služby a produkty Bright Way Solution, a.s. jsou skutečným ostrovem Vaší jistoty a my jsme právem hrdí na to, že Vám pomáháme chránit to, co je skutečnou cenností.

Používáním našich produktů a služeb souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se postupovat v souladu se zákony ČR a právními předpisy EU (dále též „právní předpisy“). Společnost Bright Way Solution, a.s. nenese odpovědnost za případné zneužití svých produktů a služeb pro účely, které právní předpisy obcházejí či je porušují. Pro tento případ si vyhrazuje právo okamžitě ukončit či pozastavit poskytování případné podpory, jakož i vyvinout maximální úsilí k zamezení protiprávního jednání. Tuto okolnost prosím berte na vědomí.

Některé právní řády poskytují určité záruky, například odvozené záruky týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu a neporušování práv. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se zříkáme veškerých záruk vyplývajících z právních přepisů. Společnost Bright Way Solution, a.s. zároveň nenese odpovědnost za případný ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat ani za žádné další škody způsobené používáním jejich produktů a služeb. V některých zemích můžete mít zákonně uplatnitelná práva spotřebitele. Berte prosím na vědomí, že naše služby a produkty používáte výhradně pro své osobní účely a výhradně v rámci a mezích právních předpisů. Tyto smluvní podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která může spotřebitel uplatnit.

Znění těchto podmínek prosím pravidelně kontrolujte, neboť společnost BWS si vyhrazuje právo tyto příležitostně měnit, když zpráva o změně podmínek bude vždy uveřejněna na této stránce. Tyto podmínky charakterizují smluvní vztah mezi Vámi a společností BWS, neudělují tudíž žádná práva třetím stranám.

Svým souhlasem dále stvrzujete, že případné spory vzniklé při používání produktů a služeb se budou nadále řídit právním řádem ČR.